AutoConcepts villkor 138/2016­01­01.

1.

Denna garanti är ett avtal mellan säljföretaget och den fordonsägare som står angiven i garantibeviset..Säljföretaget kommer att reglera krav som ställs i samband med denna garanti med det belopp som godkänts av AutoConcept Insurance AB, org.nr. 556574-4397. Garantin administreras av AutoConcept. 

2. 

Garantin omfattar plötsliga oförutsedda skador på de elektriska och mekaniska komponenter som är uppräknade i garantibeviset på det fordon som finns angivet på samma garantibevis. Skador regleras som inträffar i något land inom EU, EES samt Schweiz. 

3. 

Garantin gäller för den tidsperiod vilken är angiven på garantibeviset med de kilometer­ och beloppsbegränsningar som finns angivna på garantibeviset. 

4.

 Garantin upphör att gälla om fordonsägaren säljer fordonet vidare till annan juridisk person än säljföretaget. Fordonsägaren kan inte ställa krav på återbetalning av garantikostnad. 

5.

Summan av alla krav som ställs under garantitiden får inte överstiga fordonets marknadsvärde. 

6.

Garantin gäller inte om fordonsägaren i samband med skadeärende, uppsåtligt eller av grov vårdslöshet oriktigt uppger, förtiger eller döljer något av betydelse för bedömningen av rätten till ersättning.

7.

Garantin gäller inte för skada som fanns på fordonet när det såldes. Inte heller för felmonterade delar eller delar som inte var monterade vid leverans från fabrik. 

8.

Garantin gäller inte för skada som uppstår i samband med yttre påverkan, tävling, uthyrning, taxikörning, terrängkörning eller annan form av användning som utsätter fordonet för onormal belastning. Inte heller för utryckningsfordon eller för skada som förorsakas direkt eller indirekt av frost, överhettning, trimning, fukt, brand, korrosion, trafikolyckor, bristande underhåll, grov oaktsamhet eller lagbrott. 

9.

Garantin omfattar inte karosseri, inredningsdetaljer, lack, glas, katalysator, missljud, filter, belysning, batterier, underhållnings­/navigations­/kommunikationsutrustning, programmering, läckage, elektriska kablar, slangar, vajrar, rör, remmar, slitage samt delar som normalt ingår i underhållsservice. 

10.

Reparation som påbörjas innan skriftligt godkännande av AutoConcept görs på fordonsägarens bekostnad. Fordonsägaren beordrar felsökning och felsökningskostnaden ersätts endast i det fall skadan blir godkänd. 

11.

Följdskada på komponent som inte omfattas och/eller följdskada orsakad av komponent som inte omfattas, ersätts inte. 

12.

AutoConcept avgör vid reparation om begagnad likvärdig utbytesdel ska användas. Vi har rätt att anvisa inköpsställe, verkstad, leverantör eller motsvarande. Styrkt inrapporterad mätarställning vid skadetillfället skall bifogas. 

13.

För att garantin skall gälla måste fordonet följa de av tillverkaren fastställda serviceintervallerna och service måste utföras enligt tillverkarens specifikation. Faktura/kvitto på utförd service skall vid behov kunna uppvisas. 

14.

Om inget annat kan bevisas, anses datum för skadetillfälle vara detsamma som skadeanmälan ankom AutoConcept. 

15.

Denna garanti är ett tillägg till och begränsar inte på något sätt de krav fordonsägaren, enligt Svensk lag, har rätt till. Om skada även omfattas av garanti/försäkring från tillverkare, importör, annat försäkringsbolag e.dyl. ersätts skadan procentuellt i förhållande till antal parter. 

16.

Personuppgiftslagen, PuL (1998:204) De personuppgifter som AutoConcept inhämtar om dig är nödvändiga för att vi ska kunna administrera garantin, fullgöra våra avtalsförpliktelser samt att tillgodose dina önskemål som kund. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföring genom t.ex mejl, statistik och marknads­och kundanalyser. För marknadsföringsändamål kan uppgifterna komma att lagras upp till tre år efter att avtalet upphört att gälla. 

17.

Missförstånd och oklarheter kan uppstå i ett skadeärende. I dessa fall skall kontakt i första hand tas med den som handlagt ärendet. Om missnöje efter detta fortfarande kvarstår, finns möjlighet att begära omprövning. 

18.

Är du missnöjd med något angående din garanti vänd dig till klagomålsansvarig hos AutoConcept. 

19.

För vägledning i garantiärenden, kontakta Konsumentverket/KO, Box 48, 651 02 Karlstad, Tage Erlandergatan 8A Tel: 0771­42 33 00 

20.

Allmänna Reklamationsnämnden, ARN är ett statligt organ där skadeärenden som rör privatpersoner kan prövas. Allmänna Reklamationsnämnden, Teknologgatan 8C, Box 174, 101 23 Stockholm. Tel: 0200­ 508 860 00. 

21.

Vid tvist prövas ärendet av svensk domstol. Svenska språket gäller. Tag kontakt med närmastetingsrätt om du vill veta hur du vänder dig till domstol.


AutoConcept!